Företagsnyheter

Nordkom slutför förvärvet av Friendsbyråerna

Nordkom AB (publ) har idag tillträtt aktierna för och således slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Scholz & Friends Stockholm AB, 70 procent av aktierna i Friends Tactics Sweden AB, 50 procent av aktierna i Friends & Insights AB och 20 procent av aktierna i Parapix AB (gemensamt ”Friendsbyråerna”).

Som tidigare kommunicerats finansieras förvärven delvis av en apportemission. Vid extra bolagsstämma i Nordkom den 15 december 2015 beslutades genomföra en apportemission om 9 243 963 nyemitterade aktier i Nordkom till säljarna av Friendsbyråerna. Det innebär att samtliga villkor för förvärvet är uppfyllda.

Säljarna till Friendsbyråerna har i samband med tillträdet bland annat åtagit sig att under en viss tid inte sälja eller pantsätta de aktier i Nordkom som de erhållit med anledning av försäljningen av Friendsbyråerna.

Nordkom har i samband med tillträdet av aktierna i Friends Tactics Sweden AB även tillträtt befintligt aktieägaravtal med Strålfors AB som äger resterande 30 procent av aktierna i Friends Tactics Sweden AB. Aktieägaravtalet innehåller sedvanliga villkor, vilket bland annat föreskriver enhällighet såvitt avser vinstutdelning.

Nordkom förvärvar Friendsbyråerna

Nordkom AB (publ) (”Nordkom”), noterat på Nasdaq First North, förvärvar reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights samt produktionsbolaget Parapix (tillsammans ”Friendsbyråerna”)

Efter sammanslagningen med Friendsbyråerna kommer kunderna att kunna erbjudas en helhetslösning bestående av marknadsföring, kommunikation och produktion

Ny koncernchef blir Magnus Widgren, idag VD på Friendsbyråerna

 

Nordkom har ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av Scholz & Friends Stockholm AB, 70 procent av Friends Tactics Sweden AB, 50 procent av Friends & Insights AB och 20 procent av Parapix AB (gemensamt ”Friendsbyråerna”).

Samtliga säljare av Friendsbyråerna kommer efter att transaktionen har slutförts vara aktiva i Nordkom. Magnus Widgren, idag VD på Friendsbyråerna, kommer efter att transaktionen har slutförts att bli ny Koncernchef för Nordkom och Arvid Svanvik kommer att bli koncernens Creative Director efter att transaktionen har slutförts. Tillsammans med DONEs byråchef Andreas Johansson kommer de utgöra koncernens ledning.

Magnus Widgren, VD Friendsbyråerna kommenterar:
”Friendsbyråerna är under ständig utveckling och efter några år av stark tillväxt är vi glada att tillsammans med Nordkom skapa en ny plattform för framtida tillväxt. Vi har under en tid haft en betydande efterfrågan på såväl automatiserad kommunikation som taktisk reklam och digital produktion. Tillsammans blir DONE och Friendsbyråernas kunderbjudande marknadens mest kompletta och vi ser mycket stor efterfrågan på våra tjänster.  

Johan Hessius, styrelseordförande Nordkom kommenterar:
”Nordkom har en historia av stabil verksamhet och har över tiden skapat mycket god avkastning för aktieägarna. DONE tillsammans med Friendsbyråerna möter vi samtiden med ett mycket starkt erbjudande för våra kunder och skapar nya framtida värden för våra aktieägare. Vi får också en ny stark och engagerad ledning med ett stort delägande i bolaget vilket vi ser som mycket positivt för framtiden.

Kort om Friendsbyråerna:
Friendsbyråerna består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights samt produktionsbolaget Parapix. Friendsbyråerna har haft en stark tillväxt under de senaste åren och gått från 15 anställda till 30. Några av uppdragsgivarna är Dagens Nyheter, Dagens Industri, Opel, Birka Cruises, Frälsningsarmén, Skistar och HSB.

Friendsbyråerna omsatte under 2014 dryga 37 MSEK, och har under årets första nio månader visat en omsättning om mer än 31 MSEK. Vinstmarginalen före avskrivningar har under årets nio första månader varit mer än 13 procent.

Nordkom avyttrar Ottoboni

Nordkom har avyttrat affärsområdet Ottoboni. Köpeskillingen uppgår till maximalt 93 Mkr varav 68,2 Mkr på kassa- och skuldfri basis som har erlagts genom kontant betalning och 24,8 Mkr utgör en möjlig tilläggsköpeskilling som är kopplad till framtida resultat.

Bakgrunden till transaktionen är att det bud som lagts på Ottoboni av styrelsen har bedömts som fördelaktigt för såväl aktieägarna som medarbetarna, utifrån följande resonemang:

Nordkom har sedan slutet av 2010 bestått av de två affärsområdena Done Production och Ottoboni. Begränsade synergier har kunnat realiseras mellan de två affärsområdena.

Done har under de senaste åren i grunden förändrat sitt erbjudande till att vara en av Sveriges större och ledande produktionsbyråer. Medieproduktionen i Sverige genomgår en stor förändring i form av ett bredare behov av tjänster samt parallell produktion och hantering av flera kanaler. Done står väl positionerat för att ta marknadsandelar i denna förändring. En försäljning av Ottoboni ger goda möjligheter till ökat fokus på att utveckla Done.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Johan Hessius, styrelseordförande
johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00

Koncernens delårsrapport januari–mars

Perioden januari – mars 2014

 • Omsättningen för perioden uppgick till 47,2 (45,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 5,0 (4,8) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (11) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,2 (3,0) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,34 (0,32) SEK före utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (1,9) MSEK. Likvida medel uppgår till 10,6 (4,8) MSEK

 

Omsättningen för årets första kvartal uppgår för koncernen till 47 MSEK, vilket innebär en tillväxt om fem procent där huvuddelen av kvartalets tillväxt genereras inom Done Production. Att kunna rapportera om tillväxt för Done är alltid glädjande och ett styrkebesked. Detta då bolagets ursprung inom traditionell media gör att en betydande del av verksamheten riktar sig mot en marknad som minskar. Done har på ett målmedvetet sätt arbetat med att ställa om verksamheten till att vara en kanaloberoende modern produktionsbyrå. Denna omställning gör att Done vinner marknadsandelar som kompenserar för nedgången inom andra delar av affärsområdet.

 
Läs mer här

Koncernens delårsrapport januari–december

Januari – december 2013

 • Omsättningen för året växte med 6 procent och uppgick till 177,2 (167,4) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för året uppgick till 16,5 (10,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9 (6) procent
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 9,4 (5,5) MSEK
 • Årets resultat per aktie uppgick till 1,01 (0,59) SEK före utspädning
 • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,7 (9,1) MSEK. Likvida medel uppgår till 11,7 (4,5) MSEK

Perioden oktober – december 2013

 • Omsättningen för perioden växte med 14 procent och uppgick till 47,5 (41,5) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 3,6 (1,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8 (4) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,6 (1,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,17 (0,15) SEK före utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,8 (5,0) MSEK.

 

”Done Productions omsättning för helåret är i princip oförändrad i jämförelse med föregående år. Detta skall ses i ljuset av att bolaget till stor del verkat på en marknad i minskning. Här kan framhållas att det som är områdets framtid, produktionsbyråtjänster, är i stark tillväxt. Denna tillväxt motverkas dock av att tryckförmedling och tjänster därikring minskar. Det är glädjande att resultatet förbättras och man kan konstatera att Done Productions lönsamhet om 19 procent är för branschen på en mycket god nivå. Positivt är också att under fjärde kvartalet är både omsättning och resultat påtagligt bättre än föregående år, vilket är ett kvitto på att trenden är positiv.”

Läs mer här

Koncernens delårsrapport januari–september

Perioden juli—september 2013

 • Omsättningen för perioden uppgick till 35,8 (33,6) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,7 (2,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8 (6) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,4 (0,7) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,08) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 (0,7) MSEK. Likvida medel uppgår till 3,0 (9,7) MSEK

Perioden januari—september 2013

 • Omsättningen för perioden uppgick till 129,7 (125,9) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 12,9 (8,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10 (7) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,8 (4,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,84 (0,44) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 (4,2) MSEK.

 

”Done Production bekräftar sin vändning och genererar en tillväxt om tio procent jämfört med föregående år, med ett ökat resultat som direkt följd. Vi har under september gjort ytterligare satsningar för att förstärka säljaktiviteterna och ser därmed goda möjligheter till fortsatt tillväxt.”

 

”Sammantaget är resultatet för koncernen bättre än föregående år där Done Productions bidrag är mycket positivt och där jag ser en uppsida inom Ottoboni framgent. Resultatet för kvartalet påverkas också positivt på koncernnivå av ett par effekter, bland annat relaterat till tidigare förvärv.”

 
Läs mer här

Bonnier Tidskrifter förlänger avtal

Outsourcingavtalet som Bonnier Tidskrifter tecknade med Done i oktober 2007 har förlängts med ytterligare två år och forsätter löpa under 2014 och 2015. Avtalet rör bildbehandling och omfattar flertalet Bonniertidningar som även fortsättningsvis kommer att produceras hos Done, bland annat Sköna hem, Damernas Värld, Tara, Topphälsa, M Magasin, Family Living, Amelia, och Privata affärer.

Stolt vinnare av Svenska Designpriset!

Svenska Designpriset gick av stapeln på Moderna Museet i Stockholm den 10 oktober. 402 bidrag tävlade i 21 olika kategorier. I kategorin information print tog Uppsalahem den åtråvärda förstaplatsen.

Vinnarna utsågs genom en 50/50-fördelning av folkets röst samt en jury. Juryns motivering var: En årsredovisning bör nitiskt och kritiskt blicka bakåt men med charm och saklighet i kombination blickar detta hem framåt och uppåt med sin kongeniala pop ups som överraskar och förtjusar oss.
bild (6) [1]
– Att vinna Svenska Designpriset är stort och vi är jättestolta! Det är ett bevis för det hårda arbete vi har lagt ner. Årsredovisningar kan vara ganska tråkiga, men jag tycker vi har lyckats med att göra den levande och lite spännande, säger Linda Ryttlefors, kommunikationschef på Uppsalahem.

Formen och designen har gjorts av reklambyrån Kärnhuset och för produktion samt originalarbete står Done Production.

Vill du veta mer om priset se www.svenskadesignpriset.se. Vill du läsa Uppsalahems årsredovisning hittar du den här!

Koncernens delårsrapport januari–juni

Perioden april–juni 2013

 • Omsättningen för perioden ökade med 9 procent och uppgick till 49,0 (45,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 5,4 (4,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (9) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,4 (2,2) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,37 (0,24) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,7 (-0,9) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,7 (9,9) MSEK

Perioden januari–juni 2013

 • Omsättningen för perioden ökade med 2 procent till 93,9 (92,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 10,2 (6,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (7) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,4 (3,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,69 (0,36) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 (3,4) MSEK

 

Läs mer här

Koncernens delårsrapport januari–mars

 • Omsättningen för perioden uppgick till 45,0 (47,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 4,8 (2,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (5) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,0 (1,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,12) SEK före utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 (4,3) MSEK. Likvida medel uppgår till 4,8 (22,9) MSEK

 

Läs mer här