Nyheter Koncernens delårsrapport

Koncernens delårsrapport januari–september

Perioden juli—september 2013

  • Omsättningen för perioden uppgick till 35,8 (33,6) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,7 (2,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8 (6) procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,4 (0,7) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,08) SEK
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 (0,7) MSEK. Likvida medel uppgår till 3,0 (9,7) MSEK

Perioden januari—september 2013

  • Omsättningen för perioden uppgick till 129,7 (125,9) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 12,9 (8,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10 (7) procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,8 (4,1) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,84 (0,44) SEK
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 (4,2) MSEK.

 

”Done Production bekräftar sin vändning och genererar en tillväxt om tio procent jämfört med föregående år, med ett ökat resultat som direkt följd. Vi har under september gjort ytterligare satsningar för att förstärka säljaktiviteterna och ser därmed goda möjligheter till fortsatt tillväxt.”

 

”Sammantaget är resultatet för koncernen bättre än föregående år där Done Productions bidrag är mycket positivt och där jag ser en uppsida inom Ottoboni framgent. Resultatet för kvartalet påverkas också positivt på koncernnivå av ett par effekter, bland annat relaterat till tidigare förvärv.”

 
Läs mer här