Nyheter Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

I bolagets koncern har moderbolaget Done Management and systems AB (publ) den 15 oktober 2012 hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med framlagt förslag. I det följande redogörs för beslutets huvudsakliga innehåll.

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning innebärande ändring av firma och verksamhetsföremål

Den extra bolagsstämman beslutade att:

Bolagets firma ändras till Nordkom AB (publ) varvid § 1 i bolagsordningen får följande lydelse ”Bolagets firma är Nordkom AB (publ). Bolaget är publikt”.

Paragraf 3 i bolagsordningen om bolagets verksamhet ändras och får följande lydelse ”Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag samt verka för en ändamålsenligsamordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolag, även som idka därmed förenlig verksamhet.”

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan, inklusive smärre justeringar i firmanamnet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. En ändringsanmälan inskickas till Bolagsverket per omgående och ovan beslut bedöms vara registrerat hos Bolagsverket cirka 24 oktober. En pressrelease samt börsmeddelande kommer att offentliggöra godkänd registrering hos Bolagsverket.

Kommentarer (0)