Nyheter Koncernens delårsrapport

Koncernens delårsrapport januari–december

Januari – december 2013

  • Omsättningen för året växte med 6 procent och uppgick till 177,2 (167,4) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för året uppgick till 16,5 (10,0) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9 (6) procent
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 9,4 (5,5) MSEK
  • Årets resultat per aktie uppgick till 1,01 (0,59) SEK före utspädning
  • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,7 (9,1) MSEK. Likvida medel uppgår till 11,7 (4,5) MSEK

Perioden oktober – december 2013

  • Omsättningen för perioden växte med 14 procent och uppgick till 47,5 (41,5) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 3,6 (1,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8 (4) procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,6 (1,4) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,17 (0,15) SEK före utspädning
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,8 (5,0) MSEK.

 

”Done Productions omsättning för helåret är i princip oförändrad i jämförelse med föregående år. Detta skall ses i ljuset av att bolaget till stor del verkat på en marknad i minskning. Här kan framhållas att det som är områdets framtid, produktionsbyråtjänster, är i stark tillväxt. Denna tillväxt motverkas dock av att tryckförmedling och tjänster därikring minskar. Det är glädjande att resultatet förbättras och man kan konstatera att Done Productions lönsamhet om 19 procent är för branschen på en mycket god nivå. Positivt är också att under fjärde kvartalet är både omsättning och resultat påtagligt bättre än föregående år, vilket är ett kvitto på att trenden är positiv.”

Läs mer här