Nyheter Koncernens delårsrapport

Koncernens delårsrapport januari–mars

Perioden januari – mars 2014

  • Omsättningen för perioden uppgick till 47,2 (45,0) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 5,0 (4,8) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (11) procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,2 (3,0) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,34 (0,32) SEK före utspädning
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (1,9) MSEK. Likvida medel uppgår till 10,6 (4,8) MSEK

 

Omsättningen för årets första kvartal uppgår för koncernen till 47 MSEK, vilket innebär en tillväxt om fem procent där huvuddelen av kvartalets tillväxt genereras inom Done Production. Att kunna rapportera om tillväxt för Done är alltid glädjande och ett styrkebesked. Detta då bolagets ursprung inom traditionell media gör att en betydande del av verksamheten riktar sig mot en marknad som minskar. Done har på ett målmedvetet sätt arbetat med att ställa om verksamheten till att vara en kanaloberoende modern produktionsbyrå. Denna omställning gör att Done vinner marknadsandelar som kompenserar för nedgången inom andra delar av affärsområdet.

 
Läs mer här