Nyheter Nordkom slutför förvärv

Nordkom slutför förvärvet av Friendsbyråerna

Nordkom AB (publ) har idag tillträtt aktierna för och således slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Scholz & Friends Stockholm AB, 70 procent av aktierna i Friends Tactics Sweden AB, 50 procent av aktierna i Friends & Insights AB och 20 procent av aktierna i Parapix AB (gemensamt ”Friendsbyråerna”).

Som tidigare kommunicerats finansieras förvärven delvis av en apportemission. Vid extra bolagsstämma i Nordkom den 15 december 2015 beslutades genomföra en apportemission om 9 243 963 nyemitterade aktier i Nordkom till säljarna av Friendsbyråerna. Det innebär att samtliga villkor för förvärvet är uppfyllda.

Säljarna till Friendsbyråerna har i samband med tillträdet bland annat åtagit sig att under en viss tid inte sälja eller pantsätta de aktier i Nordkom som de erhållit med anledning av försäljningen av Friendsbyråerna.

Nordkom har i samband med tillträdet av aktierna i Friends Tactics Sweden AB även tillträtt befintligt aktieägaravtal med Strålfors AB som äger resterande 30 procent av aktierna i Friends Tactics Sweden AB. Aktieägaravtalet innehåller sedvanliga villkor, vilket bland annat föreskriver enhällighet såvitt avser vinstutdelning.