Nyheter Koncernens delårsrapport

Koncernens delårsrapport januari–mars

  • Omsättningen för perioden uppgick till 45,0 (47,3) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 4,8 (2,5) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11 (5) procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,0 (1,1) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,12) SEK före utspädning
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 (4,3) MSEK. Likvida medel uppgår till 4,8 (22,9) MSEK

 

Läs mer här